Tryb i sposób załatwiania spraw

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

data publikacji: 08.09.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 2115

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL

data publikacji: 19.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 875

Wymiana dowodu osobistego

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 6834

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 73

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 83

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 574

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 544

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, odsłon: 1824

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 74

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 73

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 54

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 55

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 527

Wpis do rejestru wyborców

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 19.08.2011, odsłon: 1738

Zgłoszenie działalności gospodarczej.

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 3151

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2179

Likwidacja działalności gospodarczej.

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2250

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

data publikacji: 08.09.2009, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1289

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

data publikacji: 08.09.2009, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1218

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

data publikacji: 11.09.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1843

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

data publikacji: 28.07.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1833

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

data publikacji: 29.11.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1638

Petycje - informacje

data publikacji: 19.10.2015, ostatnia aktualizacja: 17.01.2017, odsłon: 555

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 2137

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

data publikacji: 18.09.2008, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 2941

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne - przepisy obowiązujące od 17.06.2017r.

data publikacji: 08.06.2017, ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, odsłon: 383

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 03.10.2017, odsłon: 2591

Opłata skarbowa

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 2963

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, odsłon: 2559

Decyzja o warunkach zabudowy

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 08.06.2017, odsłon: 4806

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 08.06.2017, odsłon: 695

Podział nieruchomości

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, odsłon: 2157

Numeracja porządkowa nieruchomości Wydanie zawiadomienia

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2013, odsłon: 1960

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 28.03.2017, odsłon: 2248

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydanie decyzji

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 2133

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 1825

Dofinansowanie kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianych

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, odsłon: 2393

Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 13.02.2017, odsłon: 2605

Referat Gospodarki Komunalnej

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 568

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

data publikacji: 13.06.2007, ostatnia aktualizacja: 09.02.2017, odsłon: 1519

Zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, odsłon: 1822

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

data publikacji: 14.03.2008, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 2148

Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

data publikacji: 07.07.2009, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 1238

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 1699

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

data publikacji: 31.05.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, odsłon: 1958

Referat Finansowy

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 1923

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 4209

Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 2051

Zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 1719

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 2136

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 2107

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 1579

Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1761

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

data publikacji: 07.03.2008, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1476

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1766

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1632

Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1673

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1631

Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1632

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 2500

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 1725

Opłata eksploatacyjna za 2015 r.

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 2376

Opłata eksploatacyjna za 2016 r.

data publikacji: 30.12.2015, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 443

Opłata miejscowa

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 1817

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6244023
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved