Tryb i sposób załatwiania spraw

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

data publikacji: 08.09.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 2005

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL

data publikacji: 19.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 760

Wymiana dowodu osobistego

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 6457

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 489

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 468

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, odsłon: 1750

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 524

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 610

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 500

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, odsłon: 448

Wpis do rejestru wyborców

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 19.08.2011, odsłon: 1652

Zgłoszenie działalności gospodarczej.

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 3041

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2091

Likwidacja działalności gospodarczej.

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2152

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

data publikacji: 08.09.2009, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1211

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

data publikacji: 08.09.2009, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1137

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

data publikacji: 11.09.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1748

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

data publikacji: 28.07.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1741

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

data publikacji: 29.11.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1557

Petycje - informacje

data publikacji: 19.10.2015, ostatnia aktualizacja: 17.01.2017, odsłon: 442

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 2026

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

data publikacji: 18.09.2008, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 2528

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne - przepisy obowiązujące od 17.06.2017r.

data publikacji: 08.06.2017, ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, odsłon: 236

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 03.10.2017, odsłon: 2454

Opłata skarbowa

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 2808

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, odsłon: 2482

Decyzja o warunkach zabudowy

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 08.06.2017, odsłon: 4574

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 08.06.2017, odsłon: 585

Podział nieruchomości

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, odsłon: 2060

Numeracja porządkowa nieruchomości Wydanie zawiadomienia

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2013, odsłon: 1847

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 28.03.2017, odsłon: 2158

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydanie decyzji

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 2058

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 1739

Dofinansowanie kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianych

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, odsłon: 2301

Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 13.02.2017, odsłon: 2511

Referat Gospodarki Komunalnej

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 478

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

data publikacji: 13.06.2007, ostatnia aktualizacja: 09.02.2017, odsłon: 1454

Zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, odsłon: 1749

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

data publikacji: 14.03.2008, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 2082

Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

data publikacji: 07.07.2009, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 1170

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 1610

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

data publikacji: 31.05.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, odsłon: 1863

Referat Finansowy

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 1804

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 3928

Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1901

Zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym osób prawnych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1612

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 2002

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 2003

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1492

Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1673

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

data publikacji: 07.03.2008, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1388

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1657

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1560

Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1600

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1566

Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1570

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 2380

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 1641

Opłata eksploatacyjna za 2015 r.

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 2288

Opłata eksploatacyjna za 2016 r.

data publikacji: 30.12.2015, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 357

Opłata miejscowa

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 1712

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730857
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved