Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych

 
Wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym
 
Wymagane dokumenty:
1. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach, sporządzoną na formularzu obowiązującym na terenie Gminy Ostróda (Druk IL-1) w terminie 14 dni od dnia:
 
 - zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym;
 
 - zaistnienia zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu w trakcie roku podatkowego, w tym zajęcia lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub przywrócenia działalności leśnej.
 
2. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
3. Obowiązek złożenia informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
 Jednostka prowadząca sprawę:
 
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)
 
Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (obowiązują do wejścia w życie uchwały XXXVIII/297/2018)
 
Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 

Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia

 

 

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości następuje w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
Sposób zapłaty podatku:
 
Podatek leśny można wpłacać:
 - w kasie Urzędu Gminy Ostróda, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00,
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110,
- u inkasentów, na których wyznaczono sołtysów poszczególnych sołectw.
 
Podatek płatny jest w ratach wynikających z decyzji organu podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku podatkowego.
 
 Uwagi:
1. Osobą fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie Gminy Ostróda, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
2. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy).
 
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
 
4. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 1 794

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8489151
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved