Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych
 
Wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu obowiązującym w Gminie Ostróda  (Druk IN-1 do 2017 r., Druk IN-1 od 2018 r.) w terminie 14 dni od dnia:
 
- wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
 
- zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w roku podatkowym (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części).
 
2. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
 
 
 
Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
 
 
 
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości następuje w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
Sposób zapłaty podatku:
Podatek od nieruchomości można wpłacać:
 
- w kasie Urzędu Gminy Ostróda, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00;
 
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110,
 
- u inkasentów.
 
Podatek płatny jest w ratach wynikających z decyzji organu podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Uwagi:
1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie Gminy Ostróda, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania podatkowego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
2. Łączne zobowiązanie podatkowe należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy).
 
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
 
4. Obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 2 573

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8488948
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved