Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) lub adres siedziby, PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (przedsiębiorcy), zakres żądania, cel wydania zaświadczenia, podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia (druk do pobrania).
 
2. Roczny dochód z gospodarstwa rolnego ustala się jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2015 r.  1.975 zł.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302
Telefon 89 676 07 66
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy uiścić:
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy,
  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej. Zaświadczenie wydaje się na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji podatkowej.
 
Uwagi:
Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Urzędu albo przesłać pocztą.
 
Odbiór zaświadczenia następuje:
 
- osobiście przez wnioskodawcę,
 
- za pośrednictwem poczty.
 
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1 586

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5922790
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved