Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców
 
     Wymagane dokumenty:
 
  - Wypełniony formularz wniosku (druk do pobrania wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL)
 
  - Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),
 
  - Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,
 
  - Dowód dokonania opłaty.
 
     Miejsce złożenia dokumentów:
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
  Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
     Opłaty:
     Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców gminy Ostróda lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
     Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
 
     Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców gminy Ostróda lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.
 
     Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
 
     Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657 z późn.zm.)
 
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)
 
  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)
 
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)
 
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2016r. poz.836)
 
  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. poz.2482)
Inne informacje:
 
  - Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione.
 
     Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 19.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 1 097

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8488510
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved