Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (podanie) o zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy.
 
2. Wypełniony formularz meldunkowy (druk do pobrania zgłoszenie pobytu stałego), (druk do pobrania zgłoszenie pobytu czasowego)
 
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie tj. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 722 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
 
Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową za decyzję administracyjną należy wpłacić gotówką w wysokości 10 zł.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania wydaje się decyzję administracyjną.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje pisemne odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 488

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730814
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved