Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób prawnych
 
Wymagane dokumenty:
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
 
- składać, w terminie do 15 stycznia, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy za przedmioty opodatkowania położone na terenie Gminy Ostróda, sporządzone na obowiązującym formularzu (Druk DR-1), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego, w tym polegających na zajęciu gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub przywróceniu na gruntach działalności rolniczej - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 
-  wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy ustawy o podatku rolnym.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034)
 
Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
 
 
Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów w obrębie wysypiska śmieci w miejscowości Rudno
 
Uwagi:
1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar w/w gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 2 452

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8489258
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved