Wymagane dokumenty:

- wypełnione oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (wzór formularza) lub oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (wzór formularza)

- akt notarialny i/lub umowa dzierżawy gruntów

- dowody sprzedaży produktów rolnych i/lub dowody zakupu sprzętu rolniczego i/lub dowody poniesionych kosztów na zakup usług sprzętem rolniczym i/lub dowody poniesionych kosztów bezpośrednich związanych z produkcją rolną np. za materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin (umowy, faktury, rachunki imienne)

- decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dopłat bezpośrednich

- dokument potwierdzający obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od odpowiedzialności cywilnej

- decyzja o ubezpieczeniu w KRUS lub potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia w KRUS

- lub inny dokument potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302

Telefon 89 676 07 66

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 267), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282).

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Przy wydawaniu poświadczeń zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego związane z wydawaniem zaświadczeń. Poświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Poświadczenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej oraz dokumentów przedłożonych przez oświadczającego. Organ, przed wydaniem poświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania poświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie.

 

Uwagi:

Odbiór poświadczenia następuje osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty (o formie odbioru decyduje wnioskodawca)

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.01.2013, ostatnia aktualizacja: 02.12.2016, odsłon: 918

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6243979
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved