Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (druk do pobrania).
 
2. Załączniki:
- zgoda organizatora imprezy,
 
- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Ostróda).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
art.111 i art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
 
Wymagane opłaty:
 
opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
Opłata jest wnoszona na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php lub w kasie Urzędu Gminy.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni
 
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia stronie.
Uwagi:
1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
 
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.07.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1 915

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6949971
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved