Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Wydanie decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot, który należy złożyć na urzędowym formularzu (druk do pobrania).

 

2. Faktury VAT lub poświadczone przez upoważnionego pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

 

3. Oświadczenie spółki

 

-  będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, że ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
- będącej spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, że ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym nie została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
- bez względu na formę spółki, że nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. 
 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113

Telefon 89 676 07 13

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789).

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty składa się 2-krotnie w ciągu roku, tj.:

 

- od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego,

 

- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wraz z aktami sprawy jest przesyłane organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, otrzymania odwołania chyba, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie.

 

Terminy wypłat:

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 

- od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w pierwszym terminie,

 

- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w drugim terminie.

 

 

Informacje szczegółowe:

1. Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, tj. posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

2. Zwrot jest ustalany w granicach rocznego limitu ustalanego indywidualnie dla każdego producenta (w oparciu o powierzchnię użytków rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu, określoną w ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku).

 

  

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 1 746

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6436002
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved