Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
    Wymagane dokumenty:
 
    1) wniosek o zwrot, który należy złożyć na urzędowym formularzu (druk do pobrania).
 
    2) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 
    3) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe zgodnie z tabelą poniżej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła
 
 
Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich
Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,36
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,9
Buhaje powyżej 18 miesiąca
1,4
Cielęta do 6 miesiąca
0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,3
Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,8
Krowy
1
 
 
    4) w przypadku osoby prawnej - oświadczenie  producenta rolnego:
 
    - będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, że ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
    - będącego spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, że ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym nie została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
    - bez względu na formę spółki, że nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.
 
    Terminy składania wniosków:
    - od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku
    - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku
 
    Terminy wypłat:
    Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
    - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
    - od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
 
    Jednostka prowadząca sprawę:
 
    Referat Finansowy
    Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113 (parter)
    Telefon 89 676 07 13
 
    Podstawa prawna:
 
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 
    Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.)
 
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466)
 
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 (Dz. U. poz. 2266)
 
    Termin i tryb załatwienia sprawy:
    Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
 
    Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
    Informacje szczegółowe:
 
    Podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego jest producent rolny, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przekraczających 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).
 
    Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
 
    Limit roczny ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
    Przy ustalaniu rocznego limitu nie uwzględnia się:
    1) gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
    2) gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
    Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 07.01.2019, odsłon: 2 637


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756882
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości