Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
Wydanie decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot, który należy złożyć na urzędowym formularzu (druk do pobrania).
 
2. Faktury VAT lub poświadczone przez upoważnionego pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 
3. Oświadczenie spółki
 
-  będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, że ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
- będącej spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, że ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym nie została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
- bez względu na formę spółki, że nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. 
 
Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113 (parter) i pok. 302 (II piętro)
Telefon 89 676 07 13 lub 89 676 07 66
 
Podstawa prawna:
 
 
 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. poz. 2215)
 
 
Termin składania dokumentów:
Dokumenty składa się 2-krotnie w ciągu roku, tj.:
- od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wraz z aktami sprawy jest przesyłane organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, otrzymania odwołania chyba, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie.
 
Terminy wypłat:
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w pierwszym terminie,
- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w drugim terminie.
 
 
Informacje szczegółowe:
1. Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, tj. posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
2. Zwrot jest ustalany w granicach rocznego limitu ustalanego indywidualnie dla każdego producenta (w oparciu o powierzchnię użytków rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu, określoną w ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku).
  

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 1 828

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7284556
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved