Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia według załączonego wzoru (druk do pobrania).
2. Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:
1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egzemplarze w formie papierowej i elektronicznej) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wytyczne do pobrania 1).
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egzemplarze w formie papierowej i elektronicznej) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko(wytyczne do pobrania 2).
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (205 zł).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 308
Telefon (0-89) 6760784.
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
- Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
 
 Wymagane opłaty:
1.Opłatę skarbową za decyzję administracyjną  w wysokości 205 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
2. Opłatę skarbową za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby w wysokości 105 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
3. Opłatę skarbową za wniesienie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
 
 Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia do wyczerpania procedury administracyjnej: m. in. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania opinii i uzgodnień projektu decyzji).
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
1. Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
 
Odbiór decyzji może być:
 - osobiście przez wnioskodawcę,
 - za pośrednictwem poczty,
 O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
 
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia powinien zawierać wszystkie informacje wymagane w załączonym wzorze
 
3. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 28.03.2017, odsłon: 2 565

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8488495
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved