Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk do pobrania).
 
2. Załączniki:
 
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 
- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 
- decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 
- pisemna zgoda gospodarza lub właściciela nieruchomości zajętej na potrzeby oświatowo-wychowawcze lub kultu religijnego, jeżeli sąsiaduje bezpośrednio z posesją punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
 
- pisemna zgoda rady sołeckiej, jeżeli posesja punktu sprzedaży napojów alkoholowych sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością zajętą na potrzeby oświatowo-wychowawcze lub kultu religijnego.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 3a i ust. 9 w związku z art. 11 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), Uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXVIII/194/93 z dnia 29 września 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Ostróda oraz art.104 i 107 § 1 i § 4, art.130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 
Wymagane opłaty:
 
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
 
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 
- 2100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 
2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W przypadku, nie złożenia oświadczenia, w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni.
Jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu złoży oświadczenie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% od opłaty naliczanej według oświadczenia.
W przypadku, nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń, w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni.
Jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokona opłaty będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% od opłaty naliczanej według oświadczenia.
 
3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 
- 37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 
-37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 
- 77000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 
4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionej wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
 
Opłata jest wnoszona na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php lub w kasie Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia stronie.
 
Uwagi:
 
1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.09.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1 931

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6949949
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved