Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

 

     Wymagane dokumenty:

     1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne według załączonego wzoru (druk do pobrania).

 

     Jednostka prowadząca sprawę:

     Referat Oświaty Kultury i Sportu

     ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 208

     telefon: 0-89 6760782.

 

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518), art. 90 lit. m i n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 1773).

 

     Wymagane opłaty:

     Brak opłat.

 

     Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

     Wydanie decyzji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania środków z budżetu państwa. Wydaje się decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium.

 

     Tryb odwoławczy:

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

     Uwagi:

     1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

     2. Wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne można składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą.

 

     3. Odbiór decyzji może być:

 

  - osobiście przez wnioskodawcę,

 

  - za pośrednictwem poczty.

 

     4. Organ wydaje decyzję odmowną, jeżeli:

 

  - wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

 

  - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).

 

     5. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej powinien zawierać:

 

  a/ imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

 

  b/ miejsce zamieszkania ucznia,

 

  c/ dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, a jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,

 

  d/ pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

 

     Oświadczenia o wysokości dochodów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

     6. Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

  a) stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,

 

  b) stypendium podlega zwrotowi w przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego.

 

  c) należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

     7. Brak udokumentowania poniesionych nakładów finansowych zgodnie z punktem 7 wniosku jest podstawą do wstrzymania wypłaty stypendium.

 

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.11.2006, ostatnia aktualizacja: 13.02.2017, odsłon: 3 760


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12301499
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości