Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) lub adres siedziby, PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (przedsiębiorcy), zakres żądania, cel wydania zaświadczenia, podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia

 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać sporządzony na formularzu druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302

Telefon 89 676 07 66

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1827)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 21 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej. Zaświadczenie wydaje się na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji podatników.

 

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Urzędu (pok. 302) albo przesłać pocztą.

 

2. Odbiór zaświadczenia następuje:

 

- osobiście przez wnioskodawcę,

 

- za pośrednictwem poczty.

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 2 544

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6436014
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved