Zobowiązane podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych
 
Wymagane dokumenty:
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, są obowiązane:
 
- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy za przedmioty opodatkowania położone na terenie Gminy Ostróda, sporządzone na obowiązującym formularzu (Druk DN-1 do 2017 r.; Druk DN-1 od 2018 r.) a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
 
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy Ostróda.
 
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
 
Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda (stawki na 2018 r.)
 
Uchwała Nr XLIX/389/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda (stawki na 2019 r.)
 
Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (obowiązują do wejścia w życie uchwały XXXVIII/297/2018)
 
Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
Uchwała Nr LIII/332/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, odsłon: 5 007

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8529762
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved