Opłata miejscowa
 
Informacje ogólne:
 
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, lub w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status ochrony uzdrowiskowej, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
 
Opłaty miejscowej nie pobiera się:
 
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
2) od osób przebywających w szpitalach;
 
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
 
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Informacje szczegółowe:
Na terenie Gminy Ostróda opłata miejscowa jest pobierana w następujących miejscowościach: STARE JABŁONKI, OSTROWIN, KLONOWO, WAŁDOWO, WYSOKA WIEŚ, KAJKOWO, KRAPLEWO.
 
Wysokość opłaty miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 2,18 zł.
 
Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej zostali wyznaczeni prowadzący hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, domy zakwaterowań, pola namiotowe lub inne podobne obiekty.
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2014 r. poz. 849  z późn. zm.)
 
Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
Uchwała Nr XLVI/272/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
 
Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki oraz zasad poboru

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 1 849

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6436046
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved