Ostróda, 17 maja 2018r.
ZP.271.4.2018
Strona internetowa Zamawiającego
Dotyczy: ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda”       
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą na podstawie na podstawie art. 91 ust. 1  uPzp wybrano: Ofertę nr 6  złożoną  przez JANPOL Sp. z o.o. Brzozie Lubawskie 73, 13-306 Kurzętnik.  Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  okres gwarancji - 40,00 pkt.
W postępowaniu jw. wpłynęły ważne oferty:
Nr oferty
wykonawca
Punkty cena/
Okres gwarancji
Łączna punktacja
    1.
PRO-ECO Sp. z o.o., al. Zwicięstwa 245/7, 81-525 Gdynia
51,90
40,00
91,90
    2.
3energy Lech Szafran,
 ul. Nefrytowa 58, 91-360 Łódź
49,38
40,00
89,38
    3.
EKO-SOLAR Sp. z o.o.
Wszeradów 2, 46-100 Namysłów
        44,53
        40,00
84,53
    4.
WIMAX Mazury Sp. z o.o. ul. Lubawska 3,
14-200 Iława
57,17
40,00
97,17
    6.
JANPOL Sp. z o.o. Brzozie Lubawskie 73,
13-306 Kurzętnik
        60,00
        40,00
100,00
 
Ostróda, 26 kwietnia 2018r.
ZP.271.4.2018
Informacja z otwarcia ofert
 
     Dotyczy: ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda”
 
     Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda”
 
     Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 549.160,56 złotych brutto
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto
Okres gwarancji
1.
PRO-ECO Sp. z o.o., al. Zwicięstwa 245/7, 81-525 Gdynia
576.039,20zł
120 miesięcy
2.
3energy Lech Szafran,
 ul. Nefrytowa 58, 91-360 Łódź
605.364,77zł
120 miesięcy
3.
EKO-SOLAR Sp. z o.o.
Wszeradów 2, 46-100 Namysłów
671.382,16zł
120 miesięcy
4.
WIMAX Mazury Sp. z o.o. ul. Lubawska 3,
14-200 Iława
522.951,00zł
120 miesięcy
5.
Lider Konsorcjum: AMM INVESTMENTS
Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 40, 02-661 Warszawa
Parter: Sun Electric Polska Sp. z o.o.
Ul. Wyżynna 12, 20-560 Lublin
515.370,00zł
120 miesięcy
6.
JANPOL Sp. z o.o. Brzozie Lubawskie 73,
13-306 Kurzętnik
498.321,36zł
120 miesięcy
 
     Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia. Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
Ostróda, 23 kwietnia 2018r.
 
ZP.271.4.2018
 
Strona Internetowa Zamawiającego
 
     Dotyczy: ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda”
 
     Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
     1. Proszę o wskazanie trzech producentów modułów, oraz trzech producentów falowników spełniających wymagania zawarte w dokumentacji technicznej. Z naszej wiedzy wynika że istnieje tylko jeden producent modułów, oraz jeden producent falowników spełniający wymagania Zamawiającego.
 
     Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany na podstawie zatwierdzonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie, dokumentacji technicznej, która stanowiła bazę do wyliczenia planowanych do osiągnięcia wskaźników realizacji projektu. W celu dopuszczenia innych producentów, Zamawiający zastrzegł, że panele o mocy 256 W mogą stanowić minimalną moc paneli. Zamawiający dopuszcza wyższe moce modułów fotowoltaicznych. Tym samym nie jest prawdą, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko modułów o mocy 256 W. Planowana instalacja musi osiągać minimalne sprawności wymienione w specyfikacji. Wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia moc jest mocą orientacyjną. Zamawiający dopuszcza instalacje o nieznacznie wyższej mocy (kWp) wynikającej z zastosowania modułów o wyższej mocy znamieniowej niż 256W. Jak wynika z załączonych projektów wykonawczych oraz STWiOR Zamawiający określił minimalne wymagania w stosunku do wszystkich elementów instalacji.
 
     2. Proszę o wyjaśnienie czy Inwestor do kryterium oceny oferty ma przewidziany min oraz max okres gwarancji? W jaki sposób będą liczone punkty za udzieloną gwarancję?
 
     Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie określił w Rozdziale 13 pkt. 13.2,13.3, 13.4, 13.5 i 13.6 sposób liczenia punktów, kryteria oraz max. I min. okres gwarancji.
 
     3. Proszę o ujednolicenie na jakich dachach mają być wykonane instalacje, ponieważ udostępnione dokumenty nie są spójne?
 
     Odpowiedź: Dachy, na których mają być wykonane instalacje są zróżnicowane, w większości płaskie. Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 pkt. 3.16. SIWZ Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiektach w celu rozpoznania specyfiki budynków. Poza tym wszystkie szczegóły zostały opisane w załączonych do SIWZ projektach wykonawczych i STWiOR. 
 
Ostróda, 17 kwietnia 2018r.
ZP.271.4.2018
 
Strona Internetowa Zamawiającego
 
     Dotyczy: ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda”
 
     Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
     1. czy spełnimy wymóg wiedzy i doświadczenia jeśli przedstawimy referencje z 4 różnych inwestycji na łączną moc ponad 110 kW?
 
     Odpowiedź: zamawiający wymaga udokumentowania realizacji co najmniej 1 (jednego) zadania inwestycyjnego zrealizowanego dla jednego Zamawiającego , które może się składać z kilku instalacji o łącznej mocy minimum 50 kWp. W przypadku wykonania kilku inwestycji zrealizowanych w różnym czasie dla różnych Zamawiających warunek nie zostanie spełniony.
 
     2. Czy koniecznym jest wykazanie kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych jeśli są to mikroinstalacje, które nie wymagają pozwolenia na budowę i mogą być zrealizowane przez instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia?
 
     Odpowiedź: Inwestycje są realizowane na dachach obiektów budowlanych wobec tego Zamawiający wymaga kierownika robót z uprawnieniami w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej posiadającego niezbędna wiedzę z zakresu pokryć dachowych, uszczelniania oraz konstrukcji budowlanych
 
Ogłoszenie nr 543108-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.
 
Gmina Ostróda: ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, Sekretariat ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda.”
Numer referencyjny: ZP.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: Przedmiotem zamówienia jest budowa 5 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej na obiektach użyteczności publicznej w gminie Ostróda wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez dostawcę energii w celu przyłączenia instalacji do sieci i zapewnienia prawidłowego odbioru przez operatora sieci. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych na następujących budynkach użyteczności publicznej: 1. Szkoła Podstawowa w Brzydowie, dz. nr 140/1, obręb 0002 Brzydowo 2. Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, dz. nr 120, obręb 0044 Zwierzewo 3. Szkoła Podstawowa w Szyldaku, dz. nr 15, obręb 0036 Szyldak 4. Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie dz. nr 680, obręb 0038 Tyrowo 5. Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie nr 163/1, 166/3, obręb 0026 Pietrzwałd 2. Parametry techniczne instalacji: 1. Instalacja dla Przedszkola Samorządowe w Pietrzwałdzie Moc generatora PV: 6,66 kWp Liczba modułów PV: 26 Liczba falowników: 1 2. Instalacja dla Szkoły Podstawowej w Brzydowie: Moc generatora PV: 26,62 kWp Liczba modułów PV: 104 Liczba falowników: 4 3. Instalacja dla Szkoły Podstawowej w Szyldak Moc generatora PV: 25,6 kWp Liczba modułów PV: 100 Liczba falowników: 4 4. Instalacja dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Tyrowie Moc generatora PV: 13,82 kWp Liczba modułów PV: 54 Liczba falowników: 2 5. Instalacja dla Szkoły Podstawowej w Zwierzewie: Moc generatora PV: 9,98 kWp Liczba modułów PV: 39 Liczba falowników: 2 3. Elementy instalacji: Elementami instalacji między innymi są: a) moduły fotowoltaiczne zamontowane na płaszczyznach dachowych b) instalacja kablowa strony stałoprądowej (DC) łącząca moduły z inwerterami c) inwertery d) skrzynki kablowe e) instalacja przepięciowa f) instalacja odgromowa g) instalacja sieci LAN umożliwiająca zdalny podgląd, nadzór i odczyt danych online h) przyłącze kablowe niskiego napięcia AC i) wpięcie do istniejącej sieci niskiego napięcia j) automatyka i zabezpieczenia k) urządzenie do pomiaru energii wytworzonej przez instalację PV l) inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji Układ sieci LAN z dostępem do Internetu ma zapewnić monitoring pracy systemu fotowoltaicznego przez dostęp do serwera internetowego dostawcy inwerterów. 4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Panele muszą pochodzić od producentów oferujących gwarancję na panele i systemy montażowe na okres 25 lat, w tym: a) gwarancja mechaniczna na produkt - minimum 10 lat od daty sprzedaży modułów fotowoltaicznych, b) gwarancja sprawności - minimum 10 lat od daty ich produkcji na 90% deklarowanej wydajności i minimum 25 lat od daty ich produkcji na 80%. 2. Zamawiający wymaga, aby moduły pochodziły od jednego producenta i były tego samego typu, osiągały moc znamionową nie mniejszą niż 256 Wp i będą wyprodukowane z krzemu monokrystalicznego 3. Zamawiający nie narzuca typu systemu konstrukcji wsporczych. Mocowanie systemów montażowych powinno spełniać wymagania producenta paneli oraz nie powinno powodować nieszczelności w nawierzchni dachu. Wszystkie elementy łączenia z dachem muszą być odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione. 4. Parametry modułów oraz ich komponenty powinny posiadać certyfikaty jakości dla urządzeń fotowoltaicznych, np. TUV, VDE, IEC oraz zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub równoważnymi. 5. Instalacje muszą spełniać również warunki określone w załączonej STWiOR oraz projektach wykonawczych. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w STWiOR, projektach wykonawczych oraz przedmiarach stanowiących dokumenty pomocnicze. 5. Roboty należy wykonać zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Zakres zgodny z przedmiarami robót. Roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Prace realizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Na zrealizowany przedmiot umowy wykonawca sam określa okres gwarancji przy uwzględnieniu minimum 40 miesięcznego wymaganego okresu gwarancji jakości wykonanych prac, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres gwarancji wykonawca proponuje, zgodnie z pkt 13.4 i pkt 13.5. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia (od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót) przez Wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wykonujących prace jak w pkt 3.9. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o liczbie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie ww. osób na umowy o pracę. 11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże część zamówienia, których cześć zamierza powierzyć podwykonawcom. Zgodnie z art. 36 b ust. 1, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które będą wykonywane w miejscu podległym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy i adres podwykonawców. Dane podwykonawców wykonawca podaje w formularzu ofertowym lub wówczas kiedy będą oni znani. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 7 do siwz) w tym: a. wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, b. informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu. 12. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Treść pkt 3.14. stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania , przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia bez odrębnego wezwania. 15.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie na poszczególnych obiektach oraz rozpoznanie indywidualnych uwarunkowań i specyfiki budynków w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty przetargowej.

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09332000-5
45223810-7
45261215-4
45310000-3
45315700-5
45311100-1
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
 
 
2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi do 15.10.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarantowaną na jedną i wszystkie zdarzenia na kwotę, minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w zakresie wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jedną inwestycję polegającą na budowie dachowych elektrowni fotowoltaicznych, o łącznej mocy minimum 50 kWp i łącznej wartości minimum 500.000,00 brutto; Wykonawca powinien dołączyć podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie. - w zakresie potencjału kadrowego – Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: Kierownik budowy: - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - posiada co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) Kierownik robót elektrycznych: – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - posiada co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru oraz na robotach polegających na budowie minimum jednej (1) dachowej elektrowni fotowoltaicznej przyłączonej do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej; Monter instalacji fotowoltaicznych: - posiadający uprawnienia SEP do 1 kV D+E oraz posiada certyfikat instalatora OZE wydany przez UDT, - posiada co najmniej trzy (3) lata doświadczenia zawodowego przy montażu instalacji PV Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); - Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 6do siwz)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 4 do siwz); 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (zał. nr 5 do siwz); 3) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacji zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – przetarg – ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda”. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w zakresie i sytuacjach: 1) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres opóźnienia wynikający z niżej wymienionych przyczyn: a) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wysokości należnego podatku; 3) inne, w następujących przypadkach: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy- w zakesie sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony- w zakresie niejasnych lub rozbieżnych pojęć; c) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, d) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; f) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego) g) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 2. W przypadku zmiany terminu realizacji harmonogram rzeczowo-finansowy ulega aktualizacji. 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas wykonywania przedmiotu umowy. 6. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
     Załączniki do przetargu:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 2
3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 4
5) Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 5
6) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6
7) Projekt umowy - załącznik nr 7
8) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8

 

Data przekazania do publikacji: 11.04.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 11.04.2018, ostatnia aktualizacja: 17.05.2018, odsłon: 750

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338429
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved