Zarządzenie Nr 50/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06.06.2006

 

w sprawie: Polityki Jakości w Urzędzie Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 33. ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W celu zapewnienia wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością według wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001: 2001 w Urzędzie Gminy Ostróda ustanawiam Politykę Jakości Urzędu o następującej treści:

 

      1. Podstawowym celem działania Urzędu Gminy Ostróda jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, przedsiębiorców działających na jaj terenie oraz przebywających turystów i gości zgodnie z hasłem: „Urząd Gminy Ostróda przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów”.

 

      2. Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb naszych klientów, stawiając na jakość usług administracyjnych świadczonych przez Urząd oraz realizując główny cel naszych działań, jakim jest stałe usprawnianie obsługi klientów oraz procesów w Urzędzie, uznaliśmy, że dla dalszego rozwoju niezbędne jest wprowadzenia skutecznych i efektywnych zasad stosowanych w nowoczesnej administracji publicznej.

 

      3. Urząd Gminy w szczególności dąży do doskonałości w zakresie:

 

   1) poprawy jakości usług i obsługi, w szczególności poprzeć:

 

   - terminowe załatwianie spraw, sprawną i szybką obsługę;

 

   - utrzymywanie relacji z klientem z zachowaniem służebnej pozycji Urzędu;

 

   - tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu;

 

   2) efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

 

   3) poprawy jakości zarządzania, poprzez:

 

   - wprowadzenie nowych jakościowo rozwiązań organizacyjnych,

  

   - zapewnienie sprawnego przepływu informacji,

 

   - wprowadzenie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli,

 

   4) uzyskanie jak najlepszej opinii mieszkańców o pracy Urzędu, poprzez m.in.: zasięganie opinii społeczności lokalnej przy opracowaniu programów i planów rozwojowych;

 

   5) stworzenia jak najlepszej atmosfery pracy i zadowolenia pracowników;

 

   6) tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

 

      4. Do osiągnięcia wskazanych celów należy:

 

   1) opracować i wdrożyć w Urzędzie Gminy system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2001;

 

   2) wdrożyć nowoczesne technologie pracy;

 

   3) usprawnić funkcjonujące bądź wprowadzić nowe procedury, w tym w szczególności dotyczące:

 

   - prawa zamówień publicznych - „Regulamin stosowania prawa zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda”;

 

   - prawa z zakresu finansów publicznych poprzez zapewnienie pełnej kompatybilności wszystkich wewnętrznych rozwiązań prawnych;

 

   - przebiegi procesów inwestycyjnych - opracowanie przepisów wewnętrznych nad zadaniem: od rozpoczęcia do końcowego odbioru;

 

   - redakcji i bieżącej aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej- opracowanie reguł sprawnej współpracy między komórkami organizacyjnymi;

 

   - zasad postępowania urzędników - opracowanie „Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Ostróda”

 

   4) realizować zadania Urzędu w sposób sprawny, kompetentny, w trybie i terminach określonych przepisami prawa i aktów wewnętrznych;

 

   5) prowadzić stały nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy;

 

   6) dostosować organizację Urzędu Gminy do potrzeb klientów:

 

   7) zapewnić klientom kompleksową informację dotyczącą zadań i spraw realizowanych przez Urząd;

 

   8) stale podnosić kwalifikacje urzędników i innych pracowników Urzędu Gminy;

 

   9) ugruntowanie przekonania konieczności świadomego przestrzegania zasad ustanowionego systemu zarządzania jakością na każdym stanowisku w Urzędzie Gminy.

 

      § 2. Zobowiązuję się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001: 2001.

 

      § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 4. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy - Przewodniczącemu -pełnomocnikowi Komisji d/s uzyskania przez Urząd Gminy Ostróda certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością IS0 9001 (Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 października 2005 r.)

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2006, ostatnia aktualizacja: 25.08.2006, odsłon: 1 415


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302199
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości