Zarządzenie Nr 12/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 lutego 2006 roku

 

w sprawie zasad przydziału i użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Ostróda

 

      Na podstawie § 16 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się, co następuje:

 

      § 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Ostróda zasady przydziału i użytkowania telefonów komórkowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta

Gminy Ostróda Nr 12/06

z dnia 21 lutego 2006 roku

 

Zasady przydziału i użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Ostróda

 

 

      1. Zarządzenie określa zasady obowiązujące w zakresie przydziału i użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Ostróda.

  

      2. Zarządzenie obejmuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda, użytkujących służbowe telefony komórkowe.

 

      3. Służbowe telefony komórkowe przysługują:

 

   1) Wójtowi Gminy Ostróda,

 

   2) Sekretarzowi Gminy Ostróda,

 

   3) pracownikowi Urzędu kierującemu Gminnym Centrum Reagowania,

 

   4) kierowcy Urzędu Gminy Ostróda,

 

   5) innym pracownikom w zależności od bieżących potrzeb, według uznania Wójta.

 

      4. Limity kwotowe na rozmowy z telefonu komórkowego ustalone są w umowach zawieranych pomiędzy:

 

   1) Przewodniczącym Rady Gminy a Wójtem Gminy,

 

   2) Wójtem Gminy a pracownikami Urzędu.

 

      5. Przekroczenie limitów kwotowych powoduje obciążenie kwotą ponad limit najbliższych poborów użytkownika telefonu, na co użytkownik wyrazi zgodę.

 

      6. Bieżący nadzór nad prawidłową realizacją niniejszych zasad sprawuje w imieniu Wójta Gminy informatyk Urzędu, który w swym działaniu podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.

 

      7. Informatyk Urzędu:

 

   1) współpracuje z operatorem telefonii cyfrowej,

 

   2) monitoruje możliwości obniżenia kosztów użytkowania służbowych telefonów komórkowych i przedkłada Wójtowi propozycje w tym zakresie,

 

   3) przechowuje wszelką niezbędną dokumentację związaną z użytkowaniem telefonów komórkowych.

 

      8. Telefon komórkowy musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, a użytkownik powinien niezwłocznie informować informatyka o wszelkich uszkodzeniach, awariach, zagubieniu lub kradzieży.

 

      9. Za utrzymanie telefonów w należytym stanie odpowiadają ich użytkownicy. Ewentualny koszt naprawy dokonywany jest przez Urząd Gminy. Nie dotyczy to kosztów napraw samodzielnych (tj. nie uzgodnionych z informatykiem).

 

      10. W przypadku niemożliwości naprawy telefonu winien on zostać zlikwidowany po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia, że telefon nie nadaje się do dalszego użytkowania lub naprawa przekroczy koszt zakupu nowego aparatu.

 

      11. W przypadku kradzieży telefonu użytkownik niezwłocznie przekazuje o tym informację informatykowi celem podjęcia odpowiednich działań (blokada numeru, ewentualna informacja do Policji itp.).

 

      12. W przypadku zgubienia telefonu przez użytkownika jest on zobowiązany do pokrycia wartości księgowej telefonu.

 

      13. Wójt może podjąć decyzję o czasowym innym użytkowaniu telefonów (np. celem utrzymania łączności z OKW w czasie wyborów).

 

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302388
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości