Zarządzenie Nr 109/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 listopada2004r.

 

w sprawie ustalenia zasad refundacji pracownikom Urzędu Gminy zakupu okularów oraz wymiany szkieł.

 

      Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), ustala się zasady refundacji pracownikom Urzędu Gminy zakupu okularów oraz wymiany szkieł.

 

      § 1.1. Zarządzenie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

      2. Pracownik ubiegający się o refundację zakupu okularów lub wymiany szkieł musi użytkować monitor co najmniej przez 4 godz. dziennie.

 

      § 2.1. Fakt pracy na stanowisku i czas, o którym mowa w § 1 potwierdza Sekretarz Gminy lub kierownik referatu.

 

      2. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

      3. Potwierdzenia wystawiane są do końca stycznia danego roku kalendarzowego lub, w przypadku osób nowozatrudnionych do końca pierwszego miesiąca ich pracy.

 

      4. Potwierdzenia przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

 

      § 3.1. Fakt konieczności posiadania okularów lub wymiany szkieł przez pracownika stwierdza lekarz okulista w czasie wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych.

 

      2. W przypadku pogorszenia się wzroku stwierdzonego przez samego pracownika, może on wystąpić do kierownika jednostki o skierowanie na badania specjalistyczne, niezależne od czasu, który minął od ostatnich badań profilaktycznych.

 

      § 4.1. Ustala się maksymalne kwoty refundacji:

 

      1. zakup okularów - 250 zł,

 

      2. wymiana szkieł - 100zł.

 

      3. Refundacji dokonuje się na podstawie rachunków wystawionych przez specjalistyczne zakłady.

 

      § 5.1. Pracownik może ubiegać się o refundację zakupu okularów tylko raz.

 

      2. Pracownik może ubiegać się o refundację wymiany szkieł w zależności od niezbędnych konieczności.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2004r.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 109/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 listopada 2004r.

                                                                                                                                                              

 

...................................,  .........................

(miejscowość)     (data)

 

 

 

 

Potwierdzenie

czasu pracy na stanowisku

wyposażonym w monitor ekranowy

 

 

 

Pan/i ...............................................................................zatrudniony 

                                        /imię i nazwisko/

 

w ..............................................................................................................

                                   /nazwa jednostki organizacyjnej/

 

stanowisku ................................................... użytkuje w czasie pracy

                                 /podać nazwę/

 

monitor ekranowy co najmniej 4 godziny dziennie.

 

 

 

                                                                                             ......................................

                                                                                                          / podpis/

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 745


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725118
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości