Zarządzenie Nr 103/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 października 2009 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda – zarządzam, co następuję:

 

§ 1. Powołuję Komisję ds. doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w składzie:

 

1. Andrzej Pęziński – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

2. Monika Klimowska –Zastępca Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

3. Teresa Ołowska – auditor wewnętrzny.

 

4. Janina Roman – auditor wewnętrzny.

 

5. Elżbieta Kulesza – auditor wewnętrzny.

 

§ 2. Do uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należą:

 

1.nadzór nad realizacją Polityki Jakości Urzędu Gminy Ostróda,

 

2.nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością,

 

3.sprawdzanie i przedstawianie przygotowanych materiałów na przegląd zarządzania,

 

4.zarządzanie auditami wewnętrznymi,

 

5.inicjowanie oraz nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

 

6.organizowanie przeglądów zarządzania oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądu,

 

7.nadzorowanie pracy pozostałych członków Komisji ds. doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

§ 3. Do uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należą:

 

1.współpraca z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie nadzorowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz przygotowywania auditów wewnętrznych,

 

2.nadzór nad wdrażanymi działaniami korygującymi, zapobiegawczymi wynikłymi podczas auditów oraz działaniami doskonalącymi wynikłymi podczas przeglądu zarządzania,

 

3.nadzór nad dokumentacją i zapisami Systemu Zarządzania Jakością (wprowadzanie i nadzorowanie zmian w dokumentacji systemowej, postulowanie zmian w Księdze Jakości i procedurach systemowych),

 

4.przygotowywanie materiałów na przegląd zarządzania,

 

5.sporządzanie sprawozdania z przeglądu systemu zarządzania i jego rozpowszechnianie,

 

6.monitorowanie i sporządzanie analizy badania satysfakcji klienta oraz proponowanie ulepszeń w działaniu,

 

7.szkolenie personelu w zakresie Systemu Zarządzania Jakością w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością,

 

8.pomoc we wdrożeniu w Urzędzie Gminy opracowywanych dokumentów systemowych,

 

9.monitorowanie bieżącej realizacji celów jakościowych zatwierdzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na stanowiskach samodzielnych oraz sprawdzanie ich zgodności z celami zdefiniowanymi w Polityce Jakości,

 

10.współpraca z Polską Izbą Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. przy organizowaniu auditów zewnętrznych.

 

§ 4. Do zakresu zadań auditorów wewnętrznych należy przeprowadzanie auditów wewnętrznych zgodnie z zaleceniami Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.10.2009, ostatnia aktualizacja: 27.10.2009, odsłon: 555

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334210
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved