Nasz znak: RGP.6840.39.2017                                             Ostróda, 09 stycznia 2018 r.
 
Wykaz
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Nr 181/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Ostróda w drodze zamiany – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany prawo własności działki ew. Nr 676/49 o powierzchni 0,1195 ha, położonej w obrębie Samborowo, na prawo własności działki ew. Nr 670/1 o pow. 0,0380 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
     Działka ew. Nr 676/49 o powierzchni 0,1195 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00014245/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda.
 
     Działka Nr 670/1 o powierzchni 0,0380 ha, położona w obrębie Samborowo stanowi własność osoby prywatnej.
 
     Przeznaczone do zamiany działki położone w obrębie i miejscowości Samborowo, znajdują się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz działkek z rozpoczętymi budowami. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Nieruchomości niezagospodarowane i nieogrodzone. Możliwość uzbrojenia działek w pełną infrastrukturę techniczną.
 
     Działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako RV.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26 lutego 1997 r., działki przeznaczone do zamiany, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
     Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka ew. Nr 676/49 wraz działką ew. Nr 670/2, położone w obrębie Samborowo, tworzą jedną działkę jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu numerem 25. Natomiast działka ew. Nr 670/1 obręb Samborowo wraz z działkami położonymi w Samborowie, oznaczonymi numerami 675/51 i 572/5, stanowiącymi własność Gminy Ostróda, tworzą jedną działkę jednorodzinną, zaznaczoną na rysunku planu jako Nr 24.
 
     Zbycie działki ew. Nr 676/49 o pow. 0,1195 ha, położonej w obrębie Samborowo, następuje w drodze zamiany na działkę ew. Nr 670/1 o pow. 0,0380 ha, położoną w obrębie Samborowo, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
     Cenę działki ew. Nr 676/49 o pow. 0,1195 ha, położonej w obrębie Samborowo, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na kwotę 32.800 zł.
Cenę działki ew. Nr 670/1 o pow. 0,0380 ha, położonej w obrębie Samborowo, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na kwotę 10.400 zł.
 
     Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
 
     Jeżeli działka ew. Nr 676/49 obręb Samborowo, zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń, o których mowa powyżej, cenę działki ustala się w wysokości równej jej wartości tj. w kwocie 32.800,00 zł.
 
     Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 11 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 11 stycznia 2018 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37                   
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.01.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.01.2018, ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, odsłon: 112

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7273093
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved