Nasz znak: RGP.6840.70.2015                                         Ostróda, 29 sierpnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 20 sierpnia 2018 r. został przeprowadzony VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
 
    2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 84/16, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8.
 
    3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono przedsiębiorstwo, które wpłaciło wadium.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 598.000,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 
    6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 603.980,00 zł brutto (słownie: sześćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych)
 
    7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 29 sierpnia 2018 r. do 6 września 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.70.2015                                                        Ostróda, 12 czerwca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Ostróda, z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
 
     Działka położona w obrębie Górka, oznaczona numerem ewidencyjnym 84/16, objęta jest księgą wieczystą EL1O/00019654/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie i zgodnie z nią stanowi własność Gminy Ostróda.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 84/16, położona w obrębie Górka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06, z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646) przeznaczona jest pod 13 US – zabudowę turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji. Działka położona w granicach Chronionego Obszaru Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy.
 
     Działka ew. Nr 84/16 o powierzchni 52380 m2, położona jest około 2 km od granicy miasta Ostróda i około 250 m od jeziora Nakroń (Sement Mały). Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Działka posiada kształt nieregularny, nieokreślony. Teren w obrębie działki płaski, w chwili obecnej niezagospodarowany. Przedmiotowa działka od strony południowej graniczy bezpośrednio z drogami gminnymi utwardzonymi kostką z polbruku i asfaltem. Na terenie działki ew. Nr 84/16, obręb Górka, przy jej południowej granicy oraz w drodze gminnej sąsiadującej z działką od południa, przebiegają sieci uzbrojenia technicznego. Na działce znajdują się słupy elektroenergetyczne. Od strony wschodniej, zachodniej i północnej działka graniczy z gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zieleń nieurządzoną ZN, tereny leśne ZL oraz US zabudowę turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji.
 
     Działka posiada możliwość uzbrojenia w pełną sieć uzbrojenia technicznego – wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), energetyczną oraz telekomunikacyjną.
 
     W akcie notarialnym przeniesienia własności nabywca ustanowi na nieruchomości, położonej w obrębie Górka, oznaczonej jako działka ew. Nr 84/16, o pow. 5,2380 ha, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
 
  1) znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, to jest działce ew. Nr 84/16, obręb Górka sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
 
  2)prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt. 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
     Cenę wywoławczą dla działki Nr 84/16, o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka do przetargu ustala się w wysokości 598.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 60.000,00 zł w terminie do dnia 13.08.2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
     Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka:
 
  - 26.07.2016 r. – I przetarg ustny nieograniczony;
 
  - 02.12.2016 r. – II przetarg ustny nieograniczony;
 
  - 14.04.2017 r. – III przetarg ustny nieograniczony;
 
  - 8.09.2017 r. – IV przetarg ustny nieograniczony;
 
  - 1.03.2018 r. – V przetarg ustny nieograniczony.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Gorka i Kajkowo,
w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 12.06.2018 r. do 13.08.2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolita (zasięg ogólnokrajowy) dnia 12.06.2018 r. Informacje tel. (0-89) 676-07-34 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.06.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.06.2018, ostatnia aktualizacja: 29.08.2018, odsłon: 174

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338530
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved