Nasz znak: RGP.6840.57.2014                                                                   Ostróda, 23 stycznia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 12 stycznia 2018 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonych jako: działka ew. Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce ew. Nr 158/32 o pow. 0,3059 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka Nr ew. 158/32 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 12/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00043477/.
 
     3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby, które wpłaciły wadium.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 54.100,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych).
 
     6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 64.850,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
 
     7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Artura Szczepana Wasiuk.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 23 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. 
 
Data przekazania do publikacji: 23.01.2018r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.57.2014                                                          Ostróda, 28 listopada 2017 r.
           
OGŁOSZENIE
 
       Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 140/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonych jako: działka ew. Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce ew. Nr 158/32 o pow. 0,3059 ha.
 
       Działka ew. Nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka Nr ew. 158/32 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 12/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00043477/0.
       Działka Nr 158/22 posiada regularny kształt. Położona na wzniesieniu, niedaleko ul. Pięknej, w odległości ok. 500 m od wschodniego brzegu jeziora Mały Szeląg. W bliskim sąsiedztwie działki znajduje się starodrzew lasów państwowych Nadleśnictwa Stare Jabłonki.
       Zgodnie z uchwałą Nr XI/112/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach:
- działka Nr 158/22, położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona jest pod 3ML - tereny zabudowy letniskowej;
- działka Nr 158/32 położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona jest pod 3KL12(1x5), 6KD10(1x5), 7KD10(1x5) – ulica lokalna, ulica dojazdowa.
       Przedmiotowy plan określił również wyposażenie przedmiotowego terenu w infrastrukturę komunalną
i energetyczną.
       Zgodnie z ewidencją gruntów działka Nr 158/22 położona w obrębie Stare Jabłonki sklasyfikowana jest jako: RVI. Natomiast działka Nr 158/32, położona w obrębie Stare Jabłonki sklasyfikowana jest jako: RV – 0,0159 ha, RVI – 0,1740 ha i PsV – 0,1160 ha.
 
       Cenę wywoławczą dla nieruchomości położonych w obrębie Stare Jabłonki - działki ew. Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce ew. Nr 158/32 o pow. 0,3059 ha - do przetargu ustala się w wysokości 54.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100 gr.).
 
       Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
       Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
       Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego ponosi wyłoniony w przetargu nabywaca.
 
       Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 9 stycznia 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
       Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
       Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
       Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.
 
       Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 30 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 30 listopada 2017 r.
 
       Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.11.2017
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.11.2017, ostatnia aktualizacja: 23.01.2018, odsłon: 359

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8529923
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved