www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587807
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne według załączonego wzoru

(druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Oświaty Kultury i Sportu
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 208
telefon: 0-89 6760782.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 r. poz. 930), Ustawa z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518), art. 90 lit. m i n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), § 8 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/155/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
Wymagane opłaty:
Brak opłat.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania środków z budżetu państwa. Wydaje się decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
2. Wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne można składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą.
 
3. Odbiór decyzji może być:
 
- osobiście przez wnioskodawcę,
 
- za pośrednictwem poczty.
 
4. Organ wydaje decyzję odmowną, jeżeli:
 
- wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
 
- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 r. poz. 930)
 
5. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej powinien zawierać:
 
a/ imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
 
b/ miejsce zamieszkania ucznia,
 
c/ dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, a jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
 
d/ pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
 
6. Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 
a) stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
 
b) stypendium podlega zwrotowi w przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego.
 
c) należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
7. Brak udokumentowania poniesionych nakładów finansowych zgodnie z punktem 7 wniosku jest podstawą do wstrzymania wypłaty stypendium.


data publikacji: 2006-11-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-13, 2479 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny