Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku CEIDG-1
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1829)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 
Wymagane opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego
 
Tryb odwoławczy:
 Brak
 
 Uwagi:
 Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.
 
1.Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć:
- on-line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 
- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza)
 
 2. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie nie poprawny to:
 - gdy został złożony on- line- system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 
- gdy został złożony w urzędzie gminy-organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
 
3. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.09.2009, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 1 472

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8489376
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved