Zawiadamia się mieszkańców,
że  dnia  29 stycznia 2018 r. o godz. 1000
odbędzie się XXXVIII  Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 
     1. Otwarcie sesji.
 
     2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
     3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 r.
 
     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029.
 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 
     7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
 
     8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2018 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
 
     10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
     11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, w miejscowości Kajkowo.
 
     12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 346/23, 346/24, 346/25, 346/26, 346/27, 346/28, 346/37, 346/38, 346/39, 346/40, 346/41, 346/42, 346/44, 346/45, 346/46, położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.
 
     13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 
     14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych.
 
     15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
 
     16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
     17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
     18. Wolne wnioski i informacje.
 
     19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  
 

 

Data przekazania do publikacji: 19.01.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.01.2018, ostatnia aktualizacja: 19.01.2018, odsłon: 296

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777048
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved