Zarządzenie Nr 83/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

§ 2. W skład komisji wchodzą:

 

1. Gustaw Marek Brzezin – Przewodniczący

 

2. Andrzej Pęziński - Z-ca Przewodniczącego

 

3. Maria Andrychowska - Członek              

 

4. Elżbieta Kulesza - Sekretarz   

 

5. Roman Nowakowski- Członek

 

6. Grzegorz Kłoss – Członek.

 

§ 3. Tryb przeprowadzenia naboru określa „Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie” stanowiący załącznik do zarządzenia 81/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 sierpnia 2009 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.08.2009, ostatnia aktualizacja: 26.08.2009, odsłon: 470

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334312
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved