Zarządzenie Nr 68/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 lipca 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyldaku etap IV i V"

 

      Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 póz. 177) oraz § l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyldaku etap IVi V", powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Jan Brzozowski;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Sekretarz Komisji - Roman Szewczyk;

 

      4. Członek Komisji - Marek Wydrzyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723500
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości