Zarządzenie Nr 68/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 lipca 2003r.

w sprawie zminy Zrządzenie Nr 17/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 marca 2003r. w sprawie określenia zasad wykonywania ustawy o zamówieniach publicznych

Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. zmienionego uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2001Nr 59 poz.961) zarządzam co następuje: 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 17/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 marca 2003r.

1) w § 6 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu:

„ 5. W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30.000EURO stosuje się wzory protokolów i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół ( Dz. U. Nr 116, poz. 1101)”.

2) w regulaminie przcy Komisji Przetargowej będącej załącznikem do załącznika Nr 3 ustęp 8.9 otrzymuje brzmienie:

„ 8.9 sporządzenie odpowiedniej dokumentacji według druków ZP określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamównienie publiczne oraz dodatkowych wymagań musi odpowiadać protokół (Dz. U. Nr 116, poz. 1101) dla zamówień o równowartości powyżej 30.000 EURO”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 708


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305019
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości