Zarządzenie Nr 66/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 lipca 2009r.

 

w sprawie powołania komisji d/s przejęcia majątku gminy użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 sierpnia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda z późniejszymi zmianami, zarządza się co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję do przejęcia majątku gminy użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie na podstawie umowy z dnia 08 sierpnia 1997 roku i przekazanie go Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 

W skład komisji wejdą:

 

      1. Jan Brzozowski - przewodniczący,

 

      2. Teresa Ołowska - zastępca,

 

      3. Roman Szewczyk - sekretarz,

 

      4. Artur Lewartowski - członek,

 

      5. Tomasz Kosecki - członek,

 

      6. Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 

      § 2. Upoważniam i zobowiązuję przewodniczącego komisji Pana Jana Brzozowskiego kierownika referatu inwestycyjnego

rozwoju lokalnego i zamówień publicznych  do prowadzenia wszelkich działań związanych z prawidłowym  i efektywnym przebiegiem czynności związanych z przejęciem majątku Gminy Ostróda użytkowanego przez PUK Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. 3-go Maja 8.

 

      § 3. Komisja dokona sprawdzenia na dzień 30 września 2009 roku stanu ewidencyjnego, ze stanem ewidencyjnym majątku gminy użytkowanym przez PUK Sp. z o.o. w Ostródzie.

 

      § 4. Praca komisji kieruje przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

 

      § 5. Komisja na podstawie stanu ewidencyjnego oraz stanu faktycznego dokona protokolarnego przejęcia majątku.

 

      § 6. Protokół przejęcia majątku jest jednocześnie protokółem przekazania dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

      § 7. Komisja kończy swoją pracę z dniem przejęcia i przekazania majątku dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 

      § 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.07.2009, ostatnia aktualizacja: 04.08.2009, odsłon: 529

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334144
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved