Zarządzenie Nr  57/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 30 czerwca 2003r.

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003r.

 

      Na podstawie  art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 z 2003r. )  i  § 7  pkt. 2 Uchwały Nr V/19/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie budżetu na rok 2003r. zarządza się co następuje:

 

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  88.376 zł zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

      § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  88.376 zł Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie na 2003 rok określonych w paragrafie 1 i 2 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody      -  21.036.917,zł

Wydatki       -  23.832.141,zł

 

      § 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są: pożyczka w kwocie 1.827.224 zł nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 908.000 zł wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.000,zł.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 762


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304845
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości