Zarządzenie Nr 54/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 sierpnia 2008r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 14/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

      1/ w § 9 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

 

   „ 4/ zwrócić legitymacje służbową.”

 

      2/ w § 10 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

 

   „8/dokonywania oceny podległych pracowników”

 

      3/ w § 16 w ust.1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

 

   „3/ na stanowisku opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) ustala się indywidualnie dla każdego pracownika zgodnie z rozkładem zajęć dzieci dowożonych”

 

      4/ § 20 otrzymują brzmienie:

 

   „1. Praca wykonywana w godzinach 22.00-06.00 jest pracą w porze nocnej”.

 

   „2. Za pracę w niedzielę oraz święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 7.30 rano w tym dniu a 7.30 następnego dnia”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.08.2008, ostatnia aktualizacja: 29.08.2008, odsłon: 788


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318207
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości