Zarządzenie Nr 46/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 maja 2009 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/09 z dnia 6 kwietnia 2009 w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  ze zm./,  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo.

 

” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek - Roman Szewczyk;

 

5. Członek - Marek Wydrzyński.

 

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

            

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2009, ostatnia aktualizacja: 27.05.2009, odsłon: 461

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334270
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved