Zarządzenie Nr 41/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 maja 2009 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

  1/ po § 16 dodaje się § 17 w brzmieniu: „ § 17. Służba przygotowawcza może być zorganizowana poza urzędem na kursach lub szkoleniach przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne specjalizujące się w przeprowadzaniu w/w szkoleń”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.05.2009, ostatnia aktualizacja: 25.05.2009, odsłon: 490

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334156
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved