Zarządzenie Nr 35/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 czerwca 2008 r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 3 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Bytomiu - nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie i miejscowości Kątno składającą się z działek:

 

     - nr 97/4 o pow. 0,1646ha,

 

- nr 97/3 o pow. 0,1649ha,

 

- nr 97/2 o pow. 0,1652ha,

 

- nr 97/1 -część działki o pow.0,1472 ha.

 

§ 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres od 1 lipca  do 15 sierpnia 2008 r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.06.2008, ostatnia aktualizacja: 04.06.2008, odsłon: 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13306918
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości