Zarządzenie Nr 31/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 kwietnia 2006r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2006r.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późń. zmianami).

 

      § 1. W zarządzeniu Nr 2/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2006 r.

 

   w § 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

 

   „ - dzień 26 grudnia 2006r. w zamian za 11 listopada 2006 r."

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312754
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości