Zarządzenie Nr 28/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 kwietnia 2009r.

 

Zarządzenie zmieniające w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

      Na podstawie §3 ust.3, §4, §5 oraz na podstawie pkt. I ust. 2 załącznika rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), a także na podstawie art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

      § 1. W zarządzeniu Nr 43a/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 maja 2004r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wprowadza się następujące zmiany:

 

   1). Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

   2). Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.04.2009, ostatnia aktualizacja: 23.04.2009, odsłon: 474

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338417
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved