Zarządzenie Nr 25/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 marca 2004 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004r. na terenie Gminy Ostróda.

 

      Na postawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietna 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 200Ir. (Dz. U. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001 r., Nr 59 póz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 03 listopada 2003r., zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 na terenie gminy Ostróda w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący;

 

      2. Danuta Kucharczuk - Z-ca Przewodniczącego;

 

      3. Agnieszka Jakubowska - Sekretarz;

 

      4. Janina Roman - Członek;

 

      5. Maria Kubaszczyk - Członek;

 

      6. Grażyna Łabęcka - Członek;

 

      7. Artur Lewartowski - Członek;

 

      8. Henryk Chocian - Członek.

 

      § 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 

      1. koordynacja wszelkich działań dotyczących obowiązków gminy i jej organów w zakresie:

 

      a) wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej,

 

      b) tworzenie obwodów głosowania i dokonywanych zmian w podziale na obwody głosowania,

 

      c) podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych Komisji wyborczych,

 

      d) powołania obwodowych Komisji wyborczych,

 

      e) zapewnienia administracyjnych i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych Komisji wyborczych,

 

      f) zapewnienia lokali obwodowych Komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

 

      g) przestrzeganie zasad sporządzania spisów wyborców, udostępnienia go zainteresowanym oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

      2. Ścisłego przestrzegania terminów zawartych w kalendarzu wyborczym.

 

      3. Zapewnienia racjonalnego i pełnego wykorzystania środków państwowych przeznaczonych dla gminy na przeprowadzenie wyborów.

 

      4. Koordynacji działań Policji i służb porządkowych w czynnościach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa głosowania.

 

      §3. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 24 marca 2004r. o godz. 12.00.

 

      § 4. Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu wszystkiego działań określonych w § 2 niniejszego Zarządzenia.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 680


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13724836
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości