Zarządzenie Nr 2/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 34 i budynkami gospodarczymi, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 298 o pow. 0, 1800 ha, położoną w obrębie i miejscowości Brzydowo. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   - lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 46,5 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział stanowiący 19/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 46,2m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział stanowiący 28/100 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 37,0 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udział stanowiący 19/100 w gruncie

i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

   - lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uż. 81,3 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udział stanowiący 34/100 w gruncie

i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości.

 

   § 2. Traci moc zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.01.2009, ostatnia aktualizacja: 14.01.2009, odsłon: 553

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334284
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved