Zarządzenie Nr 110/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004r.

 

w sprawie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej odpowiednich dokumentów, osobie odpowiedzialnej za redakcję Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Ostróda

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmienionego Uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego dnia 17 lipca 2001r., poz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 03 listopada 2003r.zarządzam, co następuje:

 

      § 1.1. Pracownicy Urzędu Gminy Ostróda, którzy na swoich stanowiskach pracy redagują i przygotowują projekty dokumentów takich jak:

 

   - Uchwały Rady Gminy Ostróda;

 

   - Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda;

 

   - Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Urząd Gminy Ostróda;

 

   - Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Ostróda;

 

   - Obwieszczenia;

 

   - Inne dokumenty przeznaczone do publicznego udostępnienia.

 

      mają obowiązek dostarczenia wytworzonych dokumentów w formie elektronicznej osobie odpowiedzialnej za redakcję Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2. Dokumenty, o których mowa w § 1.1. powinny być przekazywane dopiero po ostatecznej akceptacji przez organy odpowiedzialne za wytwarzanie tych treści.

 

      § 2. Przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem nośnika elektronicznego (dyskietka, płyta CD) lub za pośrednictwem istniejącej sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Aktualne informacje przekazywać należy każdego dnia pracy urzędu do pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację BIP, Pana Artura Jabłonki, a w przypadku jego nieobecności, jeżeli informacje nie mogły być przekazane drogą sieciową, należy podpisaną dyskietkę bądź płytę CD przekazać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 4. Dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane, oprócz co rocznych oświadczeń majątkowych, które dostarczają osoby odpowiedzialne za ich przyjmowanie i przechowywanie.

 

      § 5. Osobą odpowiedzialną za szkolenie i poinstruowanie pracowników Urzędu Gminy Ostróda w kwestii technik przekazywania informacji, o których mowa w § 1.1. jest pracownik Urzędu Gminy Ostróda Pan Artur Jabłonka.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 807


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714907
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości