Zarządzenie Nr 106/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 listopada 2003r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych

Na podstawie § 17 pkt.1 załącznika do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. Funduszy Strukturalnych w składzie:

1. Jan Brzozowski – przewodniczący;

2. Teresa Ołowska – Sekretarz;

3. Magdalena Wajdyk – członek;

4. Artur Lewartowski – członek;

5. Elżbieta Koziej – członek;

6. Roman Szewczyk – członek;

7. Artur Jabłonka – członek.

§ 2. Określa się zadania Zespołu:

- wskazywanie projektów przedsięwzięć podlegających aplikacji w funduszach strukturalnych,

- wnioskowanie do Wójta w sprawie konieczności podjęcia niezbędnych działań w zakresie rozwiązań organizacyjnych konkretnej procedury wnioskowej gwarantujących pozyskanie środków z funduszy strukturalnych,

- bieżący monitoring informacji dotyczących możliwości pozyskania przez gminę środków z funduszy strukturalnych,

- gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych, 

- nabywanie i doskonalenie umiejętności z zakresu sporządzania wniosków o uzyskanie środków z funduszy strukturalnych,

- sporządzanie wniosków i niezbędnej dokumentacji z zakresu pozyskania środków z funduszy strukturalnych,

-udział w niezbędnych szkoleniach,

-ustalanie harmonogramu działań dotyczącego konkretnego przedsięwzięcia wnioskowego, w tym ustalenie przewidywalnych kosztów koniecznych do jego realizacji.

§ 3. 1. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania zadań określonych w § 2 oraz do bieżącego informowania Wójta o ich realizacji.

2. Przewodniczący Zespołu może wnioskować do Wójta o konieczności powołania grupy roboczej złożonej z pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Ostródzie do opracowania wniosku na konkretne przedsięwzięcie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 763


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302341
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości