Zarządzenie Nr 104a/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30.10.2009r

 

zmieniające zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) - zarządza się co następuje:

 

§ 1. Po załączniku nr 3 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów ,programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 39/08 z dnia 18.06.2008r.

dodaje się załącznik nr 4, w brzmieniu:

 

Załącznik nr 4 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów ,programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 39/08 z dnia 18.06.2008r.

 

 

Szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu- Środowisko przyrodnicze, działanie - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami :

Projekt pn. Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4GBA2,5/20 dla OSP Ornowo

 

 

1. Do realizacji tego projektu przyjmuje się ogólne zasady gospodarki finansowej określonej     w części VI załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 39/08

z dnia 18.06.2008r.oraz szczegółowo określone w niniejszym załączniku.

 

2.   Okres realizacji projektu ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji              - 15.09.2008r

- zakończenie realizacji projektu - 15.12.2009r

 

3.   Projekt zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową do:

- działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne,

 

4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie realizacji projektu jest Kierownik projektu
      Pani Marta Romanowska - pracownik Urzędu Gminy.

 

5.Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu jest przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2009r. - Uchwała Rady Gminy Nr XLI/219/09 z dnia 15.10.2009r. w sprawie               zmian budżetu 2009r. oraz oddzielnego planu finansowego utworzonego do realizacji tych projektów.

 

6.   W celu realizacji projektów nie wyodrębniono oddzielnego konta bankowego.

Realizacja projektów następuje z konta bankowego jednostki budżetowej

nr 05 1320 1104 3132 5961 2000 0002,

 

7.Do realizacji projektu nie wyodrębnia się oddzielnego stanowiska rachunkowego, wydziela się odrębny zbiór dowodów księgowych.

 

8.Dowody księgowe dotyczące realizacji projektu winny być prawidłowo opisane, tak aby był uwidoczniony związek z projektem.

 

9.   Dokumenty księgowe winny zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-  rachunkowej i być w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodu księgowego i jego kontrolę      merytoryczną jest pracownik -samodzielne stanowisko do spraw GCR - Władysław Jankiewicz

 

11.  Pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy potwierdza zgodność formalno-    rachunkową dokumentu księgowego oraz uzupełnia datę i sposób płatności (przelew,        gotówka).

 

12.  Każdy dokument finansowy winien być zatwierdzony do zapłaty przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy.

 

13.  Kierownik projektu składa wniosek o płatność zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

 

14.  Dowody księgowe winny być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 10 lat począwszy od dnia udzielenia pomocy. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik referatu finansowego.

 

15.  Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektu winna być przechowywana
        w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu gminy przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest kierownik projektu.

 

16.  Zakupiony samochód ze środków finansowych projektu stanowi środek trwały i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz podleg okresowej inwentaryzacji według zasad określonych przez Wójta Gminy.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.12.2009, ostatnia aktualizacja: 14.12.2009, odsłon: 472

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637267
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved