Zarządzenie nr 10/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia opisów stanowisk

 

      Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ), oraz w wyniku uczestnictwa w projekcie „Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta „ realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzam co następuje:

 

      § 1.1.Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Ostróda opisy stanowisk jako narzędzie sprawnego zarządzania personelem.

 

      2.Opisy stanowisk są podstawą do formułowania ogłoszeń o naborze pracowników oraz są wykorzystywane podczas określania polityki szkoleniowej w Urzędzie.

 

      3. Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

      § 2.1.Opis stanowiska pracy jest sporządzany dla każdego stanowiska urzędniczego.

 

      2.Opis nowo utworzonego stanowiska pracy jest sporządzany niezwłocznie po jego utworzeniu.

 

      3. W razie zaistnienia zmian w zakresie stanowiska pracy dokonuje się niezwłocznie aktualizacji w opisie stanowiska.

 

      2.Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapewnienia organizacji sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk.

 

      § 3. Opisy stanowisk stanowią załączniki od nr 2 do nr 43 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.02.2011, ostatnia aktualizacja: 04.02.2011, odsłon: 879


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432015
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości