Nasz znak : RGP 72241 - 35/ 04 /05                                        Ostróda  22 marca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 /,  § 6 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U  Nr. 207 poz.2108 /,  zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr  93/04  z dnia 22 września  2004r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego –      Wójt Gminy w Ostródzie  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej  oznaczonej  Nr 481  o pow. 0,7500 ha ,  położonej w obrębie i miejscowości  Tyrowo.

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 18806 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany o powierzchni 0,7500 ha, według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako użytek gruntowy -łąka kl.V o pow. 0,7500 ha.

Teren ten nosi cechy terenu rolniczego, obecnie jest nie zagospodarowany, w jego sąsiedztwie występują grunty użytkowane rolniczo oraz zabudowa kolonijna wsi Samborowo. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi gruntowej - gminnej.

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującego do 31 grudnia 2002r. działka przeznaczona była na cele rolne.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą działki, która wynosi 3.500,oo- zł / słownie : trzy tysiące pięćset złotych / .

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j:

nie mniej niż 40,- zł.

Ustalono, dla działki będącej przedmiotem przetargu, wadium w wysokości 500,- zł /słownie: pięćset złotych /- płatne w terminie do dnia 26 kwietnia 2005r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr 54,poz.535 z późn.zm/ nabycie przedmiotowego gruntu /na cele rolne/ jest zwolnione z podatku VAT. Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2005r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 500,- zł w terminie do dnia 26 kwietnia 2005r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

 Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Tyrowo.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej przedmiotem sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 24 marca do 26 kwietnia 2005r.

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 06.05.2005, ostatnia aktualizacja: 06.05.2005, odsłon: 504

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776922
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved