Ostróda, dnia 5 listopada 2013r.
Nasz znak: RGP.6220.11.2012
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że dnia 4 listopada 2013r. na wniosek Pana Marcina Dobek Dyrektora Biura Opracowywania Projektów i Programów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda w km 0+250 w miejscowości Wirwajdy.
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.
Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.11.2013r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2013, ostatnia aktualizacja: 07.11.2013, odsłon: 826


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11416622
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości