Ostróda, 25 listopada 2015r.
Nasz znak: RGP.6220.31.2015
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na zachód od wsi Tyrowo” w dniu 25 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
 
W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.   
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tyrowo.
 
 
Z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda
Kierownik Referatu Rolnictwa I Gospodarki Przestrzennej
 
Artur Lewartowski
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 25.11.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
 
 
 

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.11.2015, ostatnia aktualizacja: 25.11.2015, odsłon: 596

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10419342
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved