Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 1000 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie w sprawie procedury opracowania budżetu w układzie zadaniowym.

 

5. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie wdrożenia monitoringu i ewaluacji „Strategii i kierunków rozwoju gminy Ostróda”.

 

6. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie wprowadzania systemu monitoringu satysfakcji klientów.

 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie poprzez likwidację i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Tyrowo.

 

10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017.

 

12. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy.

 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

 

14. Wolne wnioski i informacje.

 

15. Zamknięcie obrad.                                                  

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

   

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.04.2011, ostatnia aktualizacja: 09.05.2011, odsłon: 673


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584468
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości