OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 25 czerwca 2019 r. o godz. 830
odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
    Planowany porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2018:
W tym punkcie:
  1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:
- głosy radnych;
- głosy mieszkańców,
 
  2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
    W tym punkcie:
  1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
    - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania finansowego gminy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 
  2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 
  3) dyskusja nad sprawozdaniami,
    -głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok,
 
  4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 
  5) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 
  6) dyskusja,
 
  7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2019 rok.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”.
 
    9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    11. Wolne wnioski i informacje.
 
    12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.06.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.06.2019, ostatnia aktualizacja: 17.06.2019, odsłon: 144

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10464489
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved