OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00
odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
    Planowany porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku
w Starych Jabłonkach.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2019 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez podmiot niebędący jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbywania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
 
    12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda.
 
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
 
    14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    16. Wolne wnioski i informacje.
 
    17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.01.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.01.2019, ostatnia aktualizacja: 11.01.2019, odsłon: 144

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953492
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved